مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

۱۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

+ چته؟
- هیچی.
+ چته؟
- هیچی.
+ میگم چته؟
- هیچی.
+ چته خب؟
- هیچی.
+ چته لعنتی؟
- هیـ..چـ .. .
+ چتـ..؟
-  هـ.. .
.
.

پ.ن : مـ ن و خودم
یاد گرفت م ..
از قبل اینکه با کسی دست رفاقت بدم ..،
ببخشمش !
با خیال تو زندگانی می کنـ م ..، بی خیال تو، زنده مانی !
مسکوت


........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.